Hledat
  Hledat...
  Nenalezeny žádné produkty s tímto názvem nebo popisem.
  Kontakt
  Všechny kategorie
  Uživatelské menu

  Zásady zpracování osobních údajů

   

  Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou vydány společnosti AMIRRO, s.r.o. v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti společnosti AMIRRO ,s.r.o. jako správce dle čl. 13 GDPR vůči subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost AMIRRO, s.r.o. v souladu s těmito zásadami a nařízením GDPR zpracovává.

   

  1.Správce osobních údajů

  Vaše osobní údaje zpracovává společnost AMIRRO, s.r.o., se sídlem Křižíkova 1859, 25088, Čelákovice, IČO: 25130650, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52239, jakožto správce osobních údajů, a to pro účely, způsobem, na základě právního důvodu a po dobu stanovenou dále v těchto zásadách.

   

  2.Kontaktní údaje správce

  Při uplatňování svých práv uvedených níže v těchto zásadách se můžete obrátit na správce údajů písemně na adrese AMIRRO, s.r.o., se sídlem Křižíkova 1859, 25088, Čelákovice, nebo prostřednictvím e-mailu info@amirro.cz,po případě lze volat na linku +420 326997 385.

   

  Pověřenec pro ochranu osobních údajů není jmenován.

   

  3.Kategorie subjektů údajů

  Subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracovává společnost AMIRRO, s.r.o., jsou zejména:

  -      zákazníci AMIRRO, s.r.o.

  -      zaměstnanci AMIRRO, s.r.o.

  -      dopravci

  -      dodavatelé

  -      obchodní zástupci AMIRRO, s.r.o.

  -      jiné osoby, které jsou ve smluvním vztahu k AMIRRO, s.r.o.

  -      osoby, s nimiž AMIRRO, s.r.o. jedná o uzavření smlouvy nebo jiného právního vztahu

  -      uchazeči o zaměstnání

   

  4.Kategorie osobních údajů

  Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost AMIRRO, s.r.o. schopná identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží může ze strany společnosti AMIRRO, s.r.o. dojít ke zpracování zejména následujících kategorií osobních údajů:

  -      adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikace subjektu údajů (např. jméno, příjmení, akademický titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa místa podnikání, korespondenční adresa, fakturační adresa, IP adresa, ze které byla provedena objednávka, byl odeslán objednávkový formulář, IČ, DIČ, bankovní spojení, údaje o platební kartě, identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí, smlouva a podpis), údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa aj. obdobné informace), a další údaje nezbytné pro plnění smlouvy;

  -      údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem rozvoje lidských zdrojů, podpisové vzory, fotokopie dokladu totožnosti za účelem identifikace účastníka ochodu, ručitelská prohlášení s osobními údaji).

   

  5.Účely, právní důvody a doba zpracování osobních údajů

  Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu AMIRRO, s.r.o. nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

  Ke zpracování osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností AMIRRO, s.r.o. a pro ochranu oprávněných zájmů AMIRRO, s.r.o. není zapotřebí souhlas dotčených subjektu údajů, nicméně proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů společnosti AMIRRO ,s.r.o. je možné podat námitku. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

  Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

  -      plnění pracovněprávní a mzdové agendy (plnění zákonných povinností);

  -      vedení účetnictví (plnění zákonných povinností);

  -      plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností);

  -      jednání o uzavření smlouvy (oprávněný zájem společnosti AMIRRO, s.r.o.);

  -      poskytování služeb a prodej zboží, poskytování záručního plnění, reklamační řízení, zlepšování služeb (plnění smlouvy, oprávněný zájem, zákonná povinnost);

  -      fakturační účely (plnění smlouvy, zákonná povinnost);

  -      vymáhání případných pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem společnosti AMIRRO, s.r.o.);

  -      marketing a obchodní sdělení, věrnostní programy (oprávněný zájem, souhlas).

  Z obchodních sdělení zaslaných společností AMIRRO ,s.r.o. je vždy zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů, a že společnost AMIRRO ,s.r.o. je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení zasílá společnost AMIRRO, s.r.o. na kontakty zákazníků buď na základě oprávněného zájmu společnosti AMIRRO, s.r.o., a to jen do doby, než vysloví námitku proti zpracování osobních údajů, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely nebo na základě souhlasu s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

  U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává společnost AMIRRO, s.r.o. s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb a produktů AMIRRO, s.r.o.

  Spokojenost s nákupem u společnosti AMIRRO, s.r.o.

  Spokojenost s nákupem zjišťuje společnost AMIRRO, s.r.o. prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je e-shop zapojen. Tyto dotazníky jsou zákazníkům zasílány pokaždé, když u společnosti AMIRRO, s.r.o. nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnou. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádí společnost AMIRRO, s.r.o. na základě svého oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti zákazníků s nákupem. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz svého tržního postavení využívá společnost AMIRRO, s.r.o. zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz, společnost Heureka Group a.s., IČO: 078 22 774, se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8; tomu pro tyto účely může být předávána informace o zakoupeném zboží a e-mailová adresa zákazníka. Osobní údaje zákazníků nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může zákazník kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky zákazníka dotazník nebude dále zasílán.

  Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností AMIRRO, s.r.o.

  V případě, že má subjekt údajů ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies a navštěvuje webové stránky www.zrcadla.cz, zaznamenává společnost AMIRRO, s.r.o. jeho IP adresu, jak dlouho se na webové stránce zdrží a ze které webové stránky přichází. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek považuje společnost AMIRRO, s.r.o. jako svůj oprávněný zájem správce, neboť díky tomu může nabídnout svým zákazníkům a návštěvníkům ještě lepší služby. Webové stránky společnosti AMIRRO, s.r.o. lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče. Používání cookies může subjekt na svém zařízení zakázat, nebo upravit pro webovou stránku www.zrcadla.czPodrobná pravidla používání cookies upravuje zvláštní dokument dostupný na webových stránkách www.zrcadla.cz. 

   

  Osobní údaje pro shora uvedené dílčí účely jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy, smlouvou nebo skartačním řádem společnosti AMIRRO, s.r.o. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Některé základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

  Konkrétně mohou být osobní údaje zpracovávány následovně (s tím, že  doby zpracování a uchovávání osobních údajů mohou být prodlouženy o zákonnou promlčecí lhůtu, a to zejména v případech, kde je riziko soudních sporů):

  A) Zpracovávání osobních údajů v rámci prodeje 

  Účel pracování

  Kategorie osobních údajů

  Právní důvod zpracovávání

  Doba uchovávání

  Plnění objednávky, možnost dohledání v případě dalších objednávek

  Osobní údaje zadané v rámci objednávky

  Plnění smlouvy

  Do splnění smlouvy

  Odeslání oznámení o vyhotovené objednávce

  Kontaktní údaje
  (email, telefonní číslo)

  Plnění smlouvy

  Během doby trvání vztahu vyplývajícího z poskytování služeb nebo plnění objednávky, včetně záruční lhůty vyplývající z objednávek

  Udržování kontaktu za účelem plnění smlouvy, např. další objednávky, kontrolní vyšetření

  Vystavení faktury, dokladu, plnění objednávky

  Osobní údaje potřebné k vystavení faktury

  Zákonná povinnost

  Až10 let

  Řešení, dokumentování nároků na záruku, plnění záruky

  Údaje týkající se uplatnění záruky

  Plnění smlouvy

  Do uplatnění nároku na záruku nebo ručení, do konce zákonné doby pro uplatnění příslušných nároků

   

  B)Zpracovávání údajů v rámci webových stránek

  Účel zpracování údajů

  Kategorie zpracovávaných údajů

  Právní důvod zpracovávání údajů

  Doba uchovávání údajů

  Plnění požadavků zákazníků, odpovídání na dotazy

  Osobní údaje zadané v menu kontaktním formuláři

  Oprávněný zájem

  Do vyřešení požadavku

  Monitorování používání webových stránek, zajištění příjemného uživatelského prostředí

  Údaje související s používáním webových stránek, zadávání údajů, prokliky (vč. cookies)

  Souhlas

  Do odvolání souhlasu

  Komunikace s uchazeči o zaměstnání

  Kontaktní údaje a osobní údaje v životopisu při online žádosti o zaměstnání

  Souhlas

  Doodvolání souhlasu

   

  C)Zpracovávání údajů pro účely marketingu a průzkumu

  Účel zpracování údajů

  Kategorie zpracovávaných údajů

  Právní důvod zpracovávání údajů 

  Doba uchovávání údajů

  Odesílání elektronických news letterů, respektive individuálních nabídek

  kontaktní údaje potřebné pro tyto účely (email)

  Oprávněný zájem (jedná-li se o stávajícího zákazníka AMIRRO, s.r.o.)                       ....................................................................                                  

  Souhlas(v případě subjektu údajů registrovaného k odběru obchodních sdělení)

  Do okamžiku vznesení námitky

  Do odvolání souhlasu

  Odesílání tištěných news letterů, respektive individuálních nabídek

  kontaktní údaje potřebné pro tyto účely (adresa)

  Oprávněný zájem (jedná-li se o stávajícího zákazníka AMIRRO, s.r.o.)

  Souhlas(v případě subjektu údajů registrovaného k odběru obchodních sdělení)

  Do okamžiku vznesení námitky

  Do odvolání souhlasu

  Porovnání, analýza údajů služeb a objednávek v minulosti za účelem stanovení obsahu a termínu odesílání nabídek

  údaje osobní totožnosti, vyšetření, historie nákupů

  Oprávněný zájem

  Do okamžiku vznesení námitky

  Zapojení do průzkumů veřejného mínění a trhu, realizace průzkumů

  Kontaktní údaje zadané pro tento účel

  Souhlas

  Do odvolání souhlasu

  E)Zpracovávání pro účely zákaznického servisu, řešení reklamací

  Účel zpracování údajů

  Kategorie zpracovávaných údajů

  Právní důvod zpracovávání údajů

  Doba uchovávání údajů

  Řešení požadavků v rámci zákaznického servisu

  Reklamace a jiné údaje oznámené telefonicky nebo emailem

  Oprávněný zájem

  Do vyřešení požadavku

  Řešení reklamací

  Údaje písemné reklamace (doručené e-mailem/poštou/formou protokolu

  Zákonná povinnost

  2roky

   

  6.Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

  Společnost AMIRRO, s.r.o. v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou. Společnost AMIRRO, s.r.o. dále při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti AMIRRO, s.r.o., mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti AMIRRO, s.r.o.  a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, účetních (společnost, samostatná), překladatelů, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení. Společnost AMIRRO, s.r.o. každého dodavatele pečlivě vybírá a s každým uzavírá smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

  Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. Pokud by docházelo k předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou, zejména na základě tzv. standardních smluvních doložek dle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) č. 2021/914 ze dne9.6.2021 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679.

  Kategoriemi příjemců osobních údajů jsou:

  -      finanční ústavy

  -      veřejné ústavy

  -      zpracovatelé

  -      smluvní partneři zajišťující výběrová řízení na volná pracovní místa

  -      státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

  -      příp. další příjemci – např. dle souhlasu uděleného ze strany subjektu údajů (např. předání osob údajů do zahraničí – státy EU)

  Seznam příjemců/kategorií příjemců, se kterými aktuálně společnost AMIRRO, s.r.o. spolupracuje:

  Zpracovatelé osobních údajů

  Dotčená činnost 

  poskytovatelé poštovních služeb

   

  poskytovatel přepravní služby Uloženka s.r.o., IČ: 24299162, se sídlem U Garáží 1611/1,Holešovice, 170 00 Praha 7

   

  poskytovatel přepravní služby Gebruder Weiss, IČ: 44795092, se sídlem Průmyslová 477,252 61 Jeneč

   

  poskytovatelé platebních služeb (např. vydavatelé kreditních či debetních karet)

   

  poskytovatel IT služeb, poskytovatelé e-mailového nebo analytického softwaru (např. Google Analytics, Google AdWords)

   

  právní a daňoví poradci, společnosti a subjekty zpracovávající účetnictví

   

   

  7.Aktualizace osobních údajů

  Společnost AMIRRO, s.r.o. aktualizuje zpracovávané osobní údaje informacemi od subjektů údajů, od třetích stran, případně pomocí veřejných zdrojů (internet, veřejné rejstříky).

   

  8.Způsob zpracovávání osobních údajů

  Zpracování osobních údajů provádí společnost AMIRRO, s.r.o. Zpracování je prováděno v jejím sídle či pobočce (provozovně) jednotlivými pověřenými zaměstnanci společnosti AMIRRO, s.r.o., příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro zprávu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijala společnost AMIRRO, s.r.o. technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

   

  9.Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

  Subjekt údajů má v případě, že je pro AMIRRO, s.r.o. identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, níže uvedená práva. Uvedená práva je možné realizovat pouze ve vztahu k osobním údajům, u nichž je nepochybné, že patří žadateli.

   

  1.Právo na informace (čl. 13 a 14 GDPR)

  Dle čl. 13 a 14 GDPR má subjekt údajů právo na informace, zejména o rozsahu a účelu zpracování, způsobu zpracování osobních dat, a o tom, komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Společnost AMIRRO, s.r.o. plní informační povinnost vůči subjektům údajů prostřednictvím těchto zásad zveřejněných na webových stránkách www.zrcadla.cz,dále ve smlouvách se zákazníky a smluvními partnery a v odpovědích na žádosti subjektů údajů.

   

  2.Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)

  Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje následující práva:

  -      získat potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,

  -      získat informace o účelech zpracování,

  -      kategoriích dotčených osobních údajů,

  -      příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

  -      plánované době zpracování,

  -      o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,

  -      právu podat stížnost u dozorového úřadu,

  -      o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

  -      skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,

  -      získat kopii osobních údajů v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

  V případě opakované žádosti bude společnost AMIRRO, s.r.o. oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.


  3.Právo na opravu nepřesných údajů (čl. 16 GDPR)

  Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů a na doplnění neúplných osobních údajů, které o něm bude společnost AMIRRO, s.r.o. zpracovávat. Společnost AMIRRO, s.r.o. provede opravu bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

   

  4.Právo na výmaz (čl. 17 GDPR)

  Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost AMIRRO, s.r.o. neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost AMIRRO,s.r.o. má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních  údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro který byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů přesto domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může uplatnit žádost o výmaz za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

  Osobní údaje budou vymazány zejména, jestliže:

  -         správce údajů již daný osobní údaj nepotřebuje pro účel, který byl důvodem ke shromažďování údajů, nebo důvodem ke zpracovávání údajů jiným způsobem;

  -         jedná se o zpracování údajů na základě souhlasu uděleného subjektem údajů, ale subjekt údajů svůj souhlas odvolal a pro zpracování údajů neexistuje jiný právní důvod;

  -         jedná se o zpracování údajů na základě oprávněného zájmu správce údajů nebo třetí osoby, ale subjekt údajů podal proti zpracování údajů námitku a –vyjma námitky proti zpracovávání údajů za účelem bezprostředního obchodního zájmu – neexistuje přednostní legitimní důvod na zpracovávání údajů;

  -         správce údajů zpracovával osobní údaje protiprávně;

  -         výmaz osobních údajů je nutný ke splnění zákonné povinnosti nebo

  -         byly osobní údaje shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

   

  5.Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

  Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

   

  6.Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování (čl. 19GDPR)

   

  Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení ze strany společnosti AMIRRO, s.r.o. v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů.

   

  7.Právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR)

  Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo vyžádat si od společnosti AMIRRO, s.r.o. osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl společnosti AMIRRO, s.r.o. v souvislosti se smlouvou nebo na základě souhlasu nebo které se zpracovávají automatizovaně, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo žádat o předání těchto údajů jinému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

  V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti vyhovět.

   

  8.Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21GDPR)

  Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti AMIRRO, s.r.o.

  V případě, že společnost AMIRRO, s.r.o. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost AMIRRO, s.r.o. zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

   

  9.Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

  Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv po jeho účinnosti odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle.

  Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat způsobem stanoveným v zaslaném obchodním sdělení.

  Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

   

  10.Automatizované individuální rozhodování včetně profilování (čl. 22GDPR)

  Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo.

  Společnost AMIRRO, s.r.o. uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování.

  Profilování, tedy automatickým způsobem prováděné zpracování, vyhodnocování osobních údajů provádí společnost AMIRRO, s.r.o. jako správce osobních údajů pro účely rozesílání marketingových sdělení a nabídek, avšak tento proces může mít na subjekt údajů výhradně takový dopad, uvedený v předcházejících informacích, že subjekt údajů bude od správce údajů dostávat jemu adresované nabídky, newslettery, které nejsou považovány za rozhodnutí, které by mělo pro subjekt údajů právní účinky nebo by se ho obdobným způsobem významně dotýkalo. Případný udělený souhlas je možné i v případě profilování kdykoli odvolat.

  11.Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (čl. 77GDPR)

  Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů(www.uoou.cz) se stížností, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušena jeho práva nebo jakékoliv ustanovení GDPR.

   

  10.Závěrečnáustanovení

  Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře nebo zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře zákazník potvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

  Společnost AMIRRO ,s.r.o. je oprávněna tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, která byla společnosti AMIRRO, s.r.o. poskytnuta.

   

   

  Kdykoliv nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@amirro.cz

  Tyto informace o zpracování osobních údajů byly aktualizovány ke dni 22.10.2021.Vezměte prosím na vědomí, že v budoucnu může dojít k jejich změně.

   
  

  Zboží bylo přidáno do porovnání

  Prosím čekejte...
  Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později